Monitoring

Specjaliści WWRD - kadra

mgr Agnieszka Zięba

Sprawowana funkcja: Pedagog specjalny, Terapeuta ręki dzieci i młodzieży


WYKSZTAŁCENIE
Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Kierunek: Rewalidacja z Terapią Pedagogiczną
Tytuł: magister

Studia podyplomowe
Kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

KURSY I SZKOLENIA:

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Szkolenie - " Wprowadzanie dziecka z Autyzmem w system oświatowy"
 • Kurs doskonalący - " Jak przygotować ciekawe zajęcia na godziny wychowawcze i zajęcia pozalekcyjne"
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina
 • Certyfikat - Terapia Ręki - odpowiednia diagnoza i działanie terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży
 • Certyfikat- Terapeuta ręki dzieci i młodzieży

mgr Monika Małysza

Sprawowana funkcja: Trener TUS, Terapeuta ręki dzieci i młodzieży


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki
Kierunek: filologia polska
Tytuł: magister

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Kierunek: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna"
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Kierunek: Oligofrenopedagogika - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Kierunek: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Certyfikat - Terapia Ręki - odpowiednia diagnoza i działanie terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży
 • Certyfikat- Terapeuta ręki dzieci i młodzieży
 • Certyfikat - Generalizacja i ewaluacja zajęć TUS. Zabawa i myślenie wizualne w tworzeniu zajęć TUS
 • Certyfikat - Trening Umiejętności Społecznych
 • Kurs - "O znaczeniu wyobraźni twórczej w rozwoju dzieci."
 • Kurs - " Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci - współpraca i komunikacja z rodzicami."
 • Kurs - " Drama jako metoda skutecznego wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolu."
 • Kurs - " Przestrzeń odkrywcy w przedszkolu - doświadczenia i eksperymenty jako narzędzia uwalniające naturalną ciekawość dzieci."
 • Warsztaty szkoleniowe - "Trudne zachowania u dzieci - metody pracy"
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Szkolenie - Autyzm u dzieci: diagnoza i terapia
 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli i opiekunów
 • Szkolenie - Złość dziecka jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Zachowania Trudne

mgr Izabela Reszel

Logopeda


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki
Kierunek: Logopedia
Tytuł: magister

KURSY I SZKOLENIA:

 • Szkolenie - Obserwacja dziecka pod kątem ryzyka wystąpienia spektrum autyzmu oraz zachowania trudne
 • Szkolenie - Elementy terapii behawioralnej oraz złość dziecka - jak sobie z nią radzić
 • Szkolenie - Pozytywna Dyscyplina
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

mgr Karolina Zdziechowska – Dzierzgwa

Psycholog, Logopeda, Socjoterapeuta

W ramach pomocy psychologicznej organizowanej w naszym przedszkolu, psycholog prowadzi indywidualne zajęcia terapii psychologicznej dla dzieci, które takiego wsparcia potrzebują, w tym bezpłatną terapię psychologiczną dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju i z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla Rodziców organizowane są bezpłatne indywidualne konsultacje z psychologiem. Psycholog pełni dyżur w grupach przedszkolnych, prowadząc obserwację zachowania dzieci, organizując merytoryczne wsparcie nauczycieli w oddziaływaniach wychowawczych.


WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Wydziału Psychologii WSFiZ (specjalizacja psychologia zdrowia
i psychoterapia) oraz Podyplomowych Studiów Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi (autyzm, MPD, ZD, ADHD, dziecko z wadą słuchu) na Wydziale Psychologii UW. Ukończyła także Podyplomowe 2-letnie Kwalifikacyjne Studia z Logopedii w UJK oraz Podyplomowe Studia z Resocjalizacji i Socjoterapii w ŚSW.
Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, członek Zespołu Orzekającego Poradni.

KURSY I SZKOLENIA:

 • Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych - szkolenie zorganizowane przez Centrum Terapii Sotis w Warszawie
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem – 2 dniowe szkolenie zorganizowane przez Centrum Terapii Promitis w Warszawie
 • Edukacja inkluzyjna ucznia z autyzmem i z Zespołem Aspergera w warunkach szkoły ogólnodostępnej - Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem
 • o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Seminarium naukowe zorganizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Efektywna Terapia – szansą dla dziecka z diagnozą autyzmu/Zespołu Aspergera – konferencja zorganizowana przez MSCDN Wydział w Radomiu
 • Terapia neurobiologiczna - metoda prof. Jagody Cieszyńskiej - szkolenie zorganizowane przez Portal Konferencje Logopedyczne w Krakowie
 • Neurologia a mowa w teorii i praktyce - konferencja logopedyczna zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Jąkanie – warsztaty logopedyczne zorganizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Mowa, rozwój, zaburzenia w teorii i praktyce - konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Tryb.
 • Prowadzenie Treningów Umiejętności Społecznych - szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Tacy Sami w Łodzi
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej - szkolenie zorganizowane przez ISiAG w Łodzi
 • Socjoterapia - różne rodzaje i formy - szkolenie zorganizowane przez ISiAG w Łodzi
 • Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości - Międzynarodowa Konferencja Poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych
 • im. Ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie
 • Podstawowy kurs polskiego języka migowego – kurs w ramach studiów podyplomowych
 • w Uniwersytecie Warszawskim – Polski Komitet Audiofonologii
 • Nauczyciel wspierający i wspierany – konferencja zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • FAS-cynujący świat – charakterystyka i metody pracy z dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) – szkolenie zorganizowane przez NODN Poza Schematami
 • w Warszawie
 • Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych – szkolenie zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • Depresja wśród dzieci i młodzieży – szkolenie zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole – konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Praca z osobami chorymi na schizofrenię i depresję oraz z ich rodzinami - szkolenie zorganizowane przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Łodzi
 • Metoda Tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej – konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
 • Podstawy teoretyczne programów profilaktycznych ramach programu wychowawczego placówki – szkolenie e-learningowe zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • w Warszawie Metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym - 4-dniowe szkolenie (30 godzin) zorganizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne w szkołach i placówkach oświatowych w świetle nowych regulacji prawnych - konferencja zorganizowana przez Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty w Radomiu
 • Kursy i szkolenia odbyte w Wielkiej Brytanii:
 • NVQ Level 2 Health and Social Care - Croydon College w Londynie – kurs z zakresu zdrowia i opieki społecznej
 • Conflict Management and Chalenging Behaviour (Zarządzanie Konfliktem i Trudnymi Zachowaniami) MAYBO 1 training
 • Understanding and Managing Chalenging Behaviour (Rozumienie i Zarządzanie Trudnymi Zachowaniami w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie) – szkolenie zorganizowane przez Nash College – Livability – Choices for disabled people
 • Basic Curse In Scherborne Developmental Movement, Level 1 (Ruch Rozwijający Weroniki Scherbourne) – szkolenie zorganizowane przez Scherborne Association UK
 • Learning Disability Qualification Level 2- National Open College Network – podstawowy kurs uprawniający do pracy z niepełnosprawnymi umysłowo w W. Brytanii

mgr Iwona Kresa

Integracja sensoryczna


WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Łódzki
Kierunek: Filologia polska
Tytuł: magister

Akademia Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskaiej
Kierunek: Logopedia, neurologopedia
Studia podyplomowe

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej - terapeuta integracji sensorycznej II - Certyfikat

Biomed Neurotechnologie - specjalista EEG - biofeedback - Certyfikat

KURSY I SZKOLENIA:

 • "Terapia Jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym"
 • "SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza terapia, edukacja"
 • "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji (niesłyszących, autystycznych z afazją)"
 • " Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania"
 • "Terapia neurobiologiczna dla początkujących"
 • "Makaton - Program Rozwoju Komunikacji"
 • "Terapia Logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i zespołem Downa"
 • "Wprowadzenie dziecka z autyzmem w system edukacyjny"
 • "Rehabilitacja głosu i mowy po całkowitym usunięciu krtani"
 • "wspomaganie rozwoju dziecka"
 • "Innowacyjne metody w diagnozie i terapii dzieci i dorosłych. Mózg w świeci zmysłów"
 • "Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych"
 • "Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 miesiąca życia"
 • "Dieta sensoryczna- najnowszy model techniki szczotkowania i kompresji stawów"
 • "Ramowy program terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI"
 • "Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego"
 • "Modulacja sensoryczna - neurologiczny oroces od narodzin do starości
 • Szkolenie - MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

mgr Anna Patyńska

Logopeda, Praktyk Metody Tomatisa


WYKSZTAŁCENIE
Studia magisterskie: Pedagogika specjalna, spec. Logopedia (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)2014-2016

Studia licencjackie: Pedagogika specjalna, spec. Logopedia, wychowanie przedszkolne (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) 2011-2014

KURSY I SZKOLENIA:

 • Szkolenie - Zachowania trudne w grupie dzieci żłobkowych i przedszkolnych.
 • Szkolenie - Kompletny opiekun w żłobku i przedszkolu
 • Szkolenie - Zaburzenia sensoryczne u dzieci
 • Szkolenie - Wielozmysłowe uczenie się na przykładzie metody dobrego startu
 • Szkolenie - Rozwój psychosomatyczny - co dziecko umieć powinno
 • Szkolenie - Zachowania trudne w grupie dzieci żłobkowych i przedszkolnych
 • Kurs - Terapia Miofunkcjonalna i kompleksowy program obszaru orofacjalnego I stopnia
 • Kurs - Terapia Miofunkcjonalna II funkcjonalny program przestrzeni orofacjalnej II stopień
 • Szkolenie - Makaton - Program rozwoju komunikacji
 • Certyfikat - Tomatis Practitioner (level 1)

mgr Agnieszka Dróżdż

Zajęcia pedagogiczne


WYKSZTAŁCENIE
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Kierunek: Pedagogika specjalna. Terapia zajęciowa
Tytuł: licencjat

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Kierunek: Pedagogika specjalna. Edukacja
i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
Tytuł: magister

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
w Brzegu "Andragog"
Kierunek: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji przedszkolnej
Studia podyplomowe

KURSY I SZKOLENIA:

 • Dziecko z autyzmem w grupie, rodzinie , przedszkolu, szkole, społeczeństwie
 • Trudne początki terapii z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju – ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej część I i II
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Efektywna terapia dzieci z autyzmem – metoda behawioralna
 • Zachowania trudne u dzieci – jak sobie z nimi radzić ?
 • Trudne zachowania z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 • Konferencja - "Autyzm – podejdź, poznaj, podaj dalej"
 • Konferencja - "Zespół downa – zrozum, szanuj, kochaj..."