Monitoring

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO

Nauka czytania metodą symultaniczno-senkwencyjną

Metoda symultaniczno–sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wprowadzamy dziecko w świat liter w formie zabawy rozwijając ciekawość, pobudzając aktywność, motywując do poznawania kodu pisanego. Wyróżniamy pięć etapów nauki czytania.
ETAP I – od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej
Naukę czytania rozpoczyna się od poznania samogłosek ustnych – jest to powrót do prymarnych, niemowlęcych artykulacji. Odczytywanie samogłosek angażuje głównie prawą półkulę mózgu, która w sposób symultaniczny, kompleksowy ujmuje obraz graficzny litery.
ETAP II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
Na drugim etapie nauki poszerzamy zakres sylab otwartych, wykorzystując nowe spółgłoski: s, z, k, g, j, n. Korzystamy także z zestawów samogłoska + sylaba otwarta (np. ANA, ENE, itp.). Posługujemy się znanymi już dziecku wyrazami globalnymi oraz wprowadzamy nowe – zbudowane z nowopoznanych sylab.
ETAP III- czytanie sylab zamkniętych
W trzeciej fazie nauczania pracujemy na sylabach otwartych i zamkniętych z poznanymi dotychczas spółgłoskami, czyli: p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie będą sylaby zamknięte (np. LOL, NYK, MUK, itp.).
ETAP IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł. Oczywiście nadal będą one realizowane w sylabach zamkniętych lub otwartych. Zwiększamy również ilość wyrazów czytanych globalnie oraz tekstów.
ETAP V – samodzielne czytanie tekstów
Ostatni etap oparty jest głównie na samodzielnym czytaniu tekstów, jednak nie oznacza to że przestajemy pracować na materiale sylabowym. Nadal ćwiczymy czytanie sylab otwartych i zamkniętych, tym razem wprowadzając spółgłoski miękkie oraz samogłoski nosowe.
Ćwiczenia na każdym z pięciu etapów nauki czytania realizowane są według reguły: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne polegają na pobudzaniu do prawidłowego funkcjonowania sfery percepcyjnej , motorycznej, poznawczej, społeczno – emocjonalnej dziecka. Przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają intensywnej stymulacji najczęściej każdej ze sfer rozwojowych . Poprzez atrakcyjne zabawy i ćwiczenia, terapeuta pomaga w doskonaleniu motoryki dużej i małej , w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej, w rozwoju funkcji poznawczych , stymulacji pamięci , wydłużaniu koncentracji uwagi itd. Są to zajęcia indywidualne z dzieckiem dostosowane do jego potrzeb i możliwości dzięki którym dziecko ma szansę na polepszenie ogólnego funkcjonowania życiowego.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Głównym celem gimnastyki korekcyjnej jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie naturalnych odruchów oraz poprawianie ogólnej sprawności dziecka. Po przez regularne ćwiczenia dzieci w znacznym stopniu poprawiają swoją szybkość, zwinność, wzmacniają mięśnie. Uczą się systematyczności i obowiązkowości. Ćwiczenia wykonywane są przy pomocy szarf, piłeczek, woreczków itd.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Logopedyczne zajęcia grupowe mają na celu tylko profilaktykę. Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy. Dlatego w naszym przedszkolu prowadzimy logopedyczne zajęcia grupowe.Obejmują one ćwiczenia oddechowe oraz gimnastykę buzi i języka a także wprowadzają elementy logo-rytmiki.

Warunkiem dobrze dobranych ćwiczeń jest diagnoza wszystkich dzieci biorących w nich udział i wybranie takich zabaw, które nie będą pogłębiały wad już stwierdzonych. Nasze dzieci przeszły ową diagnozę i zajęcia prowadzone przez naszego logopedę dobierane są indywidualnie do danej grupy.

BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

TABLICA INTERAKTYWNA

Świat się rozwija,a technologia nieodłącznie wiążę się z naszym życiem.Coraz częściej nawet najmłodsze pokolenia obeznane są z komputerem i nowoczesną technologią. Uczą się i rozwijają dzięki dostępowi do Internetu oraz pasji i umiejętnościom swoich nauczycieli. To ważne, że mają szansę korzystać z takich narzędzi już na początku swojej edukacyjnej przygody. Przedszkolaki korzystają z edukacyjnych programów i gier, by rozwijać pamięć, spostrzegawczość, uczyć się szybkości reakcji, logicznego myślenia, rowijają też wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą refleks, percepcję i koordynację motoryczną.

WARSZTATY PLASTYCZNE

W naszym przedszkolu wychowanie plastyczne pełni szczególna rolę. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej oraz percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze jak i twórcze. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami. Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną, usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze.Celem głównym zajęć plastycznych jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych oraz poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej.Na zajęciach dzieci będą: rysować kredkami ołówkowymi, świecowymi, glinianymi, na różnych powierzchniach, rysować węglem, malować farbami, wyklejać, wydzierać, drukować, lepić z plasteliny, masy solnej i papierowej. Na naszych podopiecznych czeka wiele atrakcyjnych technik plastycznych.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 15:15. serdecznie zapraszamy!

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci w sposób naturalny przeżywają muzykę. Na początku reagują na dźwięk – zachwytem, radością; później tworzą obrazy i myśli.Praca nad umuzykalnieniem dziecka ma dla jego ogólnego rozwoju wielkie znaczenie, zarówno zdrowotne, jak kształcące i wychowawcze. Śpiewanie piosenek, prowadzone w sposób właściwy, wpływa na rozwój klatki piersiowej oraz wzmocnienie wiązadeł głosowych.Zajęcia umuzykalniające rozwijają wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo i poprawiają wymowę.Celem zajęć jest więc rozwijanie muzykalności dzieci, kształcenie sprawności ruchowej, umiejętności działania w zespole oraz sprawianie im przyjemności i rozwój spontaniczności.
Cel ten jest realizowany poprzez ciekawe i urozmaicone zabawy, które uczą dzieci reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa i dynamiki itp. ), prawidłowego odtwarzania melodii głosem, rozwijają poczucie rytmu, koordynację ruchową, słuch muzyczny, orientację przestrzenną.

BASEN

Dlaczego warto to robić i dlaczego to robimy ??? W ostatnich latach pływanie rozwija się bardzo dynamicznie i staje się coraz bardziej popularne. Zarówno jako dyscyplina sportu jak i doskonała forma rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Pływać może każdy i w każdym wieku można rozpocząć naukę pływania.Im wcześniej to jednak zrobimy, tym lepiej, zwłaszcza, że pływanie stanowi jeden z najważniejszych czynników w systemie wychowania fizycznego dzieci.Pozwala poprawić stan zdrowia oraz umożliwia wieloraką działalność rekreacyjną. Stwarza dogodne warunki dla postępowania rehabilitacyjnego. Jest podstawą rozwoju kierunkowych uzdolnień sportowych. Pływając hartujemy ciało, wzmacniamy mięśnie i stawy, doskonalimy układ krążenia i oddychania..Umiejętność pływania zwiększa bezpieczeństwo przebywania nad wodą.

RELIGIA

RYTMIKA

JĘZYK ANGIELSKI